Darmowa dostawa na terenie Polski!

Polityka prywatności i plików cookies

 

1. Administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oraz z zawarciem umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego Alasta jest: Alasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niałku Wielkim 106, 64-200 Wolsztyn, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771908, REGON: 382569333, NIP: 9231732328, kapitał zakładowy 18.000,00 zł wpłacony w całości (dalej także jako: „Administrator”). Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a. Sklep internetowy: strona internetowa pod adresem https://alasta.pl, za pomocą której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz umożliwia zawarcie umowy sprzedaży.
b. Użytkownik: podmiot, który zaakceptował Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umów sprzedaży.

2. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, oraz przysługujące Użytkownikom prawa i obowiązki Administratora jako administratora danych.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie: Kamila Krawczyka. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres email: k.krawczyk@alasta.pl.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:

a. zawarcie, należyte wykonanie, lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ,
b. wystawienia rachunku/faktury związanych z wykonaniem umowy sprzedaży oraz spełnienia pozostałych obowiązków nałożonych na Administratora w drodze ustawy bądź rozporządzenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c. uzasadnione interesy związane z dochodzeniem roszczeń i ochrony naruszonych praw Administratora (art. 6 ust .1 f) RODO),
d. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pozyskane od Użytkownika:

a. imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobową działalność gospodarczą lub umocowanej osoby reprezentującej przedsiębiorstwo),
b. firma przedsiębiorcy,
c. adres zamieszkania lub adres siedziby,
d. adresy email,
e. adres IP,
f. numer rachunku,
g. NIP przedsiębiorstwa.

6. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz wykonuje zobowiązanie wynikające z umowy sprzedaży na podstawie stanu faktycznego oraz danych przekazanych przez Użytkownika. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie od Użytkownika danych osobowych należących do kategorii szczególnej celem wykonania usługi (art. 9 ust. 1 RODO).

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia utworzenie konta użytkownika w Sklepie internetowym.

8. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na zlecenie Administratora, w szczególności: dostawcom usług IT, biurom księgowym, firmie hostingowej, operatorowi płatności, operatorom pocztowym oraz firmom świadczącym usługi transportowe. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Administratora z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przetwarzane także na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, na podstawie odrębnych przepisów ustawy.

9. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez następujący okres czasu:

a. dane osobowe, które Użytkownika przekazał nam na podstawie udzielonej zgody, Administrator będzie przechowywać dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta,
b. dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stwierdzonej zaakceptowanym przez Użytkownika regulaminem.

11. Użytkownikowi przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c. prawo do przenoszenia danych osobowych,
d. w przypadku kategorii szczególnych danych osobowych prawo do cofnięcia wyrażenia zgody na ich przetwarzanie,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania przez Użytkownika, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

12. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie wpłynie na realizację świadczonych przez realizatora usług oraz realizacji umowy sprzedaży.

13. Sklep internetowy używa plików „cookies”. Cookies są plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator korzysta również z narzędzi wykorzystujących pliki cookies, dostarczane przez podmioty zewnętrzne takie jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager (dostarczane przez Google Ireland Ltd.) oraz Trust Mate (dostarczane przez Trust Mate S.A. ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław).

15. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

a. odpowiedniego dostosowanie zawartości Sklepu internetowego i zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania,
b. optymalizacji Sklepu internetowego celem poprawy funkcjonalności,
c. ciągłego podtrzymywania sesji związanej z dodaniem towaru do koszyka,
d. zapewnienia odpowiedniego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

16. Stosowane w ramach Sklepu internetowego pliki cookies dzielone są na dwie kategorie:

a. Pliki cookies „sesyjne” – wykorzystywane do momentu opuszczenia Sklepu internetowego bądź też wyłączenia przeglądarki internetowej za pomocą której uzyskano dostęp do Sklepu internetowego.
b. Pliki cookies „stałe” – wykorzystywane i przechowywane do czasu ich wykorzystania wskazanych w parametrach pliku bądź ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

17. Użytkownik może w każdym czasie zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Sklepu internetowego nie będzie możliwe.

18. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google Ireland Ltd., pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

19. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.


[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.